Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

הצמדות ומשמעותם, האם האג”ח השקלי שלי מסוכן?

Sunday 30 כMay, 2010

הצטרפת לחדר
(19:55) miki.g:ושלום לך… לא יודע… �
(19:56) איושקה:ות ו ד ה
(19:56) איושקה:וטוב אחכה אולי בכל זאת יהיה
(19:57) miki.g:ותבדוק בראשי… עליזה בדר”כ מפרסמת אם יש צאט
(19:58) lior7085:ומאיפה אתה מיקי?
(20:01) אלון פיאדה:ושלום לכולם
(20:02) אלון פיאדה:ויש צאט �
(20:02) אלון פיאדה:ובנושא אגחים
(20:02) אלון פיאדה:וכמו כל יום ראשון
(20:02) אלון פיאדה:ונמתין עוד דקה שתיים בשביל להפשר לאנשים להיכנס
(20:02) אלון פיאדה:ולאפשר
(20:02) lior7085:והיי אלון
(20:03) אלון פיאדה:ואם יש שאלות ספציפיות אתם מוזמנים לעלות אותם
(20:03) אלון פיאדה:ונושא הצאט של היום הוא –
(20:03) camil mula:ושלום אלון
(20:03) אלון פיאדה:והצמדות ומשמעותם, האם האג”ח השקלי שלי מסוכן?
(20:03) אלון פיאדה:ושלום לכולם
(20:04) אלון פיאדה:ובזמן האחרון ובעיקר לאחר שחזרתי והדגשתי את המשמעות של אגחים בתשואה נמוכה
(20:04) אלון פיאדה:והנושא שפתח את סדרת הצאטים הזו לפני חודש וחצי
(20:05) אלון פיאדה:ונראה (לפחות לי) כי אותה שאלה עולה פעם אחר פעם
(20:05) miki.g:ומהסבגיות….
(20:05) אלון פיאדה:ווהיא משמעות ההשקעה באפיקים שונים (בשוק האגח כמובן) לפי סוג הנייר או נכון יותר – סוג ההצמדה שהוא נושא
(20:06) אלון פיאדה:והעקרון, למי שדרוש לו רענון, הוא כי אגחים בעלי תשואה נמוכה בשוק בו צפי הריבית הוא לעלייה
(20:06) אלון פיאדה:וחובה סיכון של ירידת ערך (מחיר השוק) של הנייר
(20:07) אלון פיאדה:ומה שיגרור הפסד רשום (לפני מימוש) של אגחים מסוג זה (תשואה נמוכה)
(20:07) אלון פיאדה:ודבר שסותר את כל המטרה של השקעה בניירות אילו (שמירה על הקרן) – בזמן זה של תהפוכות שוק
(20:08) אלון פיאדה:והשאלה ששבה ועולה היא כיצד כל זה משפיע כאשר ההשקעה מבוצעת באגחים עם רייבת משתנה
(20:08) אלון פיאדה:וומה ההשפעה של ההצמדה (על סוגיה השונים) באותה סביבת שוק
(20:09) אלון פיאדה:ולי לפחות נראה כי סוגי האגחים, בדגש על סוגי ההצמדות ועיקרי העקרונות שעומדים מאחורי כל אחת מהן (סגנונות השקעה) – אינם מובנים, או אינם בהירים מספיק
(20:09) אלון פיאדה:וובשעה זו אני רוצה לעבור אליהם ולהעלות את הסוגיות השונות כפי שאני רואה אותם…
(20:09) אלון פיאדה:ואז נתחיל �
(20:10) אלון פיאדה:ודבר ראשון חשוב להבין כי אחד המרכיבים החשובים בכל אג”ח כאשר אנו בוחנים אותו – זה סוג ההצמדה שלו
(20:11) אלון פיאדה:ומרבית האגחים הקונצרניים (מיד נגיע לאגחים ממשלתיים) הם צמודי מדד
(20:11) אלון פיאדה:והמשמעות של אג”ח צמוד מדד היא:
(20:12) אלון פיאדה:ואגרות חוב שבהן הקרן מוצמדת לקצב האינפלציה על-פי השינוי במדד המחירים לצרכן
(20:12) אלון פיאדה:וההצמדה באה לשרת את המשקיע בכך שערך הקרן שלו מובטחת לאורך זמן
(20:13) אלון פיאדה:ואג”ח צמודי מדד ברוב המוחלט של המקרים ישאו גם קופון (תשלום ריבית)
(20:13) אלון פיאדה:ואך זהו כמובן לא הסוג היחיד של הצמדה שיש
(20:13) אלון פיאדה:וניתן להנפיק אג”ח עם הצמדות לכל מדד או נכס בסיס
(20:14) אלון פיאדה:וכמו כן יכול להיות אג”ח שאינו צמוד לשום מדד
(20:14) אלון פיאדה:ולפיכך נהוג לחלק את שוק האג”ח הקונצרני לשלושה חלקים עקריים:
(20:14) אלון פיאדה:ואג”ח צמודות מדד
(20:14) אלון פיאדה:ואג”ח בריבית משתנה
(20:14) אלון פיאדה:ואג”ח בריבית קבועה
(20:15) אלון פיאדה:ועל אג”ח צמודות מדד פירטתי – והכוונה היא לצמודות למדד המחירים לצרכן בארץ
(20:15) אלון פיאדה:ושזהו מדד הבסיס לפיו מחושב ערך הקרן (או ירידת ערך הקרן במידה והנייר אינו צמוד למדד זה)
(20:15) אלון פיאדה:ואג”ח בריבית משתנה מוגדר כ…
(20:16) אלון פיאדה:ואגרות חוב עם שיעור ריבית משתנה
(20:16) אלון פיאדה:ולדוגמה, 2% מעל ריבית הליבור
(20:16) אלון פיאדה:ואגחים מסוג זה בדרך כלל יהיו צמודות למדד כלשהו
(20:16) אלון פיאדה:וחיצוני למדד המחירים לצרכן בישראל
(20:17) אלון פיאדה:וניתן למצוא היום בשוק האגחים – אגחים שצמודים לריביות של מדינות חול (או נכון יותר למדדים שמשכללים אותם)
(20:17) אלון פיאדה:וכמו גם למטבע – לדוגמה לדולר
(20:17) אלון פיאדה:וכלומר ליחס ההמרה בין דולר לשקל
(20:17) אלון פיאדה:ובאגחים מסוג זה – ה”קופון” מאופס מדי פרק זמן של שלושה או שישה חודשים ונקבע מחדש
(20:18) אלון פיאדה:והגדרת הסוג השלישי של אג”ח בשוק – אג”ח בריבית קבועה, הינו:
(20:18) אלון פיאדה:ואגרת חוב שבה שיעור הריבית (הקופון) נותרת קבועה לכל אורך חיי האגרת
(20:18) אלון פיאדה:וישנן אגרות בריבית קבועה הצמודות
(20:18) אלון פיאדה:ואך רובן ככולן לא יהיו צמודות
(20:19) אלון פיאדה:ואגרת בריבית קבועה שאינה צמודה תקרא – אג”ח שקלית
(20:19) אלון פיאדה:והאם עד כה הכל מובן?
(20:19) camil mula:ו���
(20:19) אלון פיאדה:ואינפלציה מורידה את ערך תשלומי הריבית באיגרות חוב לא צמודות מדד, ואילו באג”ח צמודות מדד מפצים על אובדן ערך זה
(20:20) אלון פיאדה:וערך – לא אחוז!
(20:20) אלון פיאדה:וכלומר אם הקרן היא של 100 אגורות והיא אינה צמודה
(20:20) אלון פיאדה:ווערך הכסף יורד
(20:20) אלון פיאדה:וערך הקרן וערך הריבית שניתנת על הקרן – יורדות בהתאמה
(20:21) אלון פיאדה:ולעומת זאת אג”ח צמוד – ערך הקרן גדל בהתאמה למדד (או קטן כאשר המדד שלילי
(20:21) אלון פיאדה:ו)
(20:21) אלון פיאדה:וולכן ערך הקרן שומר על ערכו
(20:21) אלון פיאדה:ווערך הריבית המשולמת אליו למרות שנשארת זהה באחוזים גדלה עם הקרן
(20:22) איושקה:ואלון תודה רבה נעים לקרוא אותך
(20:22) אלון פיאדה:וכלומר – אג”ח שקלי – ערך הקרן אינו משתנה ותמיד ישאר 100, אם אג”ח זה נושא ריבית של 5% (לדוגמה) בכל קופון ישולם על הקרן ערך של 5 אגורות
(20:22) אלון פיאדה:ולעומת זאת אג”ח צמוד מדד – ערך הקרן משתנה ולכן אם כעת ערך הקרן שווה ל- 110 במקום 100 (המדד עלה ב- 10%)
(20:23) אלון פיאדה:ואז התשלום הסופי יהיה 110 ולא 100, והריבת שתשולם בכל קופון גדולה מ-5 אגורות
(20:23) אלון פיאדה:והיא תיהיה 5% מהקרן שהינם 5.5 אגורות כעת…
(20:24) עמית1:והאם זה בגלל סוג של ריבית דריבית?
(20:24) אלון פיאדה:וערך הקרן בתוספת של הריבית הצבורה לאותה נקודת זמן הוא – מחיר הפארי של האגרת
(20:24) אלון פיאדה:ולא מדוייק (ריבית דה ריבית)
(20:24) אלון פיאדה:ופשוט החוב כלפי המחזיק בנייר גדל בצמוד למדד
(20:24) אלון פיאדה:וההצמדה הינה ריבית דה ריבית
(20:25) אלון פיאדה:וכך שאם בשנה הראשונה המדד עלה ב- 3%
(20:25) עמית1:ואוקי�
(20:25) אלון פיאדה:וובשנה שלאחריה המדד עלה ב -2%
(20:25) אלון פיאדה:וערך הקרן גדול מ-105 שכן 2% מהשנה השנייה ניתנים על סכום של 103 ולא 100
(20:25) אלון פיאדה:ואך נניח לזה רגע בצד…
(20:25) אלון פיאדה:וכאשר אנו יודעים זאת
(20:26) אלון פיאדה:ומה נוכל לומר על הדרישה מריבית של אגח שקלי לעומת זו של אג”ח צמוד?
(20:26) אלון פיאדה:וanyone?
(20:26) אלון פיאדה:ומישהו?
(20:27) עמית1:ושהריבית תהיה גבוהה יותר בגין פיצוי על האינפלציה?
(20:27) אלון פיאדה:ובדיוק�
(20:27) אלון פיאדה:ועבור שתי ניירות זהים בכל למעט הבדל בהצמדה – נדרשת ריבית /תשואת שוק שונה
(20:28) avi_oz:והאם זאת בעצם הריבית הראלית ?
(20:28) אלון פיאדה:ושכן במידה ולחברה שני אגחים בעלי אותם נתונים (ואותם בטחונות) הריבית הנדרשת על אג”ח שקלי חייבת להיות גבוה יותר מזו של אגח צמודה בסביבה של מדד חיובי
(20:28) אלון פיאדה:וריבית ראלית יכולה לומר דברים שונים לאנשים שונים
(20:29) אלון פיאדה:וזו התשואה להחזקה לפדיון של הנייר
(20:29) אלון פיאדה:ואו התשואה שאנו יכולים לראות בכל אתר כלכלי על הנייר
(20:29) אלון פיאדה:ואנו חייב בסביבה עם אינפלציה/ מדד מחירים עולה
(20:30) אלון פיאדה:ולמעשה היעד ברור 1% עד בשנה3%
(20:30) אלון פיאדה:וכאשר יותר פעמים מאשר לא – האינפלציה עוברת את היעד
(20:31) אלון פיאדה:ולפיכך ריבית על נייר שקלי באותם התנאים ואם אותם הסיכונים לעומת נייר צמוד מדד – צריכה להיות גבוה ביותר מערך זה
(20:31) עמית1:ולכן כדאי ברוב המקרים לרכוש אג”ח צמוד מדד, כאשר רוצים לשמור על הערך הריאלי של הכסף?
(20:31) אלון פיאדה:ושימו לב שאני מתעלם כרגע מהאפשרות לכך שריבית משתנה יכולה לעבור את המדד (לדוגמה הצמדה למט”ח)
(20:32) אלון פיאדה:ושכן הדבר מכניס סיכונים אחרים להשקעה ולכן קשה יותר להשות בין השניים
(20:32) אלון פיאדה:ונכון במידה
(20:32) אלון פיאדה:וכמובן שאם נוצר כשל שוק מול אגח שקלי יכול להיות מצב שהוא יהיה משתלם יותר
(20:33) אלון פיאדה:וכמו כן ככל שהמח”מ של הנייר קצר יותר (כלומר הסיכון באינפלציה נמוכה יותר) השקעה באג”ח שקלית יכולה להיות זהה להשקעה באג”ח צמודה
(20:34) אלון פיאדה:ולכן כאשר שואלים אותי על שני ניירות של אותה חברה בהפרשי תשואה של אחוזים בודדים , כאשר האחד שקלי (אחוז תשואה גבוהה יותר) ואחד צמוד
(20:34) maof120:ומדד אג”ח ממשלתי לא צמוד הניב במהלך העשור האחרון (עד דצמבר 2008) תשואה שנתית ממוצעת של 8.2%, ובניכוי אינפלציה, תשואה שנתית ראלית של 6.3%.

במקביל מדד אג”ח ממשלתי צמוד הניב באותה תקופה תשואה שנתית ממוצעת של 6.4% שהיא תשואה שנתית ראלית של 4.6%.

(20:34) אלון פיאדה:ואני תמיד מעדיף את הצמוד
(20:35) אלון פיאדה:ונכון, אך שים לב לתחילת הצאט – שבו אמרתי בצורה ברורה כי אני מדבר על אג”ח קונצרני ומייד נגיע לאגח ממשלתי �
(20:35) maof120:וטוב
(20:36) אלון פיאדה:ובדיוק הגענו לזה
(20:36) אלון פיאדה:ו�
(20:36) אלון פיאדה:ותחילה בואו נבדוק אילו סוגי אגחים יש בתחום האגח הממשלתי:
(20:36) אלון פיאדה:וגליל
(20:37) אלון פיאדה:ואג”ח הצמודה למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה
(20:37) אלון פיאדה:ומכונה גם ממשלתית צמודה…
(20:37) אלון פיאדה:ושחר
(20:37) אלון פיאדה:ואג”ח בריבית קבועה, שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן
(20:37) אלון פיאדה:ומכונה גם ממשלתית שקלית
(20:38) אלון פיאדה:וגילון
(20:38) אלון פיאדה:ואג”ח לא צמודה למדד המחירים לצרכן, בריבית משתנה על בסיס תשואת מק”מ/ריבית משתנה
(20:38) אלון פיאדה:ומכונה גם ממשלתית משתנה
(20:38) אלון פיאדה:וגלבוע
(20:38) אלון פיאדה:ושלא מונפק אג”ח חדש מסוג זה
(20:38) אלון פיאדה:ואך עדיין קיים בשוק
(20:39) אלון פיאדה:ואג”ח הצמודה לשער הדולר האמריקאי ובעלת ריבית משתנה (ליבור חצי שנתית)
(20:39) אלון פיאדה:ווכפיר
(20:39) אלון פיאדה:והנפקתה הופסקה וכיום אינה קיימת
(20:39) אלון פיאדה:ואג”ח צמודת מדד בריבית משתנה, על בסיס תשואת גליל
(20:39) אלון פיאדה:והמיוחד שבכל אילו היא הגילון
(20:40) אלון פיאדה:והריבית נקבעת ע”פ ממצוע משוקלל של תשואה לפדיון עבור מק”מ (מלווה קצר מועד) – 3 עד 12 חודשים לפני פדיון
(20:40) אלון פיאדה:ואך לא נרחיב מעבר לכך
(20:40) אלון פיאדה:ואג”ח ממשלתי נחשב לבטוח לחלוטין בתוך המדינה ומדורג רק בשוק העולמי
(20:41) אלון פיאדה:וונכון שהעבר לימד אותנו כי התשואה על הלא צמודות לרוב נותן תשואה טובה יותר בתחום הממשלתי
(20:42) אלון פיאדה:ואבל כמו שהסברתי בעבר, בסביבת צפי לעליית ריבית ובתשואה נוכחית של האגחים הממשלתיים
(20:42) אלון פיאדה:והשקעה שלא לפדיון עלולה לגרום לנזק לערך ההשקעה
(20:42) אלון פיאדה:וכתוצאה מהצורך של השוק לתמחר פנימה עלייה של הריבית
(20:43) אלון פיאדה:וארי לא הגיוני שכאשר הריבית בשוק תעלה התשואה על אגחים ממשלתיים תיהיה בערכים הנוכחיים עוד זמן רב
(20:43) אלון פיאדה:והעלאת התשואה לנייר יכולה לבוא לפיכך רק מירידה במחיר הקרן!
(20:44) אלון פיאדה:ומעבר לכך, השקעה בשוק תנודתי ובעל פוטנציאל רווח גדול, כפי שהוא בשנה וחצי האחרונות
(20:44) maof120:ומה ההבדל בתשואות של אגח חברות ענק כמו טבע או חברת חשמל לבין אגח ממשלתי ?
(20:44) אלון פיאדה:וברבייות נמוכות – אינה מיצוי מלא של הפוטנציאל
(20:45) אלון פיאדה:וגם בניירות אילו שנושאות תשואה אפסית קיימת אותה הבעיה בדיוק
(20:45) אלון פיאדה:ואני יודע שמה שאני אומר יכול להשמע אבסורדי בעיני מי שרגיל לשמוע (או להגיד) את התאוריה היבשה של שוק ההון
(20:46) אלון פיאדה:ואבל מי שמכיר אותי כבר צריך לדעת שאני לא מטיף (כלל, אך אם בכל זאת נשתמש בביטוי) – אינני מטיף בקו אחיד עם מה שכולם אומרים
(20:46) אלון פיאדה:וכניסה לאג”ח בתשואה נמוכה בשוק של היום זה – הבטחה להפסד בטווח הבינוני
(20:46) אלון פיאדה:וואני החזיר אותכם לצאט שניהלתי בנושא לפני מספר שבועות
(20:47) אלון פיאדה:ושבו חילקתי את השוק לשלושה חלקים
(20:47) אלון פיאדה:ואני לא החזור על כל זה כאן, אבל אני באמת ובתמים מאמין כי אותם השקעות שנחשבות סולדיות – הם ההשקעות המסוכנות ביותר היום בשוק
(20:48) אלון פיאדה:והחודש / חודש וחצי האחורים רק מחזקים את המנטרה הזו, שבה אני דוגל
(20:48) אלון פיאדה:והשקעה באג”ח בתשואה של 1-2-3% תבטיח הפסד למשקיע כאשר הריבית בשוק תעלה!
(20:49) עמית1:ואתה מתכוון גם לאג”ח ממשלתי וגם לקונצרני בתשואות כאלו?
(20:49) אלון פיאדה:וומעבר לכך, גם באגחים שנושאים תשואה גדולה יותר, של 5%- 7% ואף 10% קיימים היום סיכונים שלדעתי אינם כדאיים להשקעה
(20:49) אלון פיאדה:וכן!!! גם ממשלתי וגם קונצרי
(20:49) אלון פיאדה:וכאשר ממשלתי לא תוכל למצוא ברף התשואות הגבוהות שציינתי…
(20:50) אלון פיאדה:ואך אני לא הכנס לדיון זה מהתחלה
(20:50) אלון פיאדה:וכאשר אני העלה את התמליל לצאט זה, אני הוסיף קישור גם לצאט המדובר כאן!
(20:50) aliza668:ותודה רבה פיאדה
(20:50) אלון פיאדה:וזמננו קצר, ורציתי לסכם את הנושא שלמענו פתחתי את הצאט הזה…
(20:51) אלון פיאדה:וכאשר משווים בין שתי אגחים חשוב להבין את סוג ההצמדה!
(20:51) אלון פיאדה:וויש לקחת אותה בחשבון כאשר מדברים על תשואה להחזקה
(20:52) אלון פיאדה:וכאשר משקיעים באגח שאינו צמוד – יש לקחת בחשבון כי אנו לוקחים סיכון של התפרצות אינפלציונית
(20:52) אלון פיאדה:ואינני טוען שהיא תקרה כמובן
(20:52) אלון פיאדה:ואך על סיכון זה נדרש לקבל (לשלם) תוספת תשואה
(20:53) אלון פיאדה:וואותה תוספת תשואה לסיכון זה היא בדיוק תוספת התשואה שחברנו הזכיר למעלה בהשוואה באגחים ממשלתיים
(20:53) אלון פיאדה:ואני לא בטוח בכלל (למרות שלא ראיתי נתונים ברורים בנושא)
(20:54) אלון פיאדה:וכי הדבר נכון באותה מידה גם באגחים הקונצרניים
(20:54) אלון פיאדה:וובכל מקרה גם אם קיים זהו רק תשלום על סיכון שלדעתי הוא מיותר
(20:54) אלון פיאדה:ושכן משקיע עקבי בסופו של דבר צריך להמנע מסיכונים מיותרים
(20:54) aliza668:ואלון יש מצב שהאגחים מתחילים להיות אטרקטיביים עכשיו?
(20:54) אלון פיאדה:ווסיכון של התפרצות אינפלציונית במדינת ישראל בהחלט קיים!
(20:55) אלון פיאדה:וזה כל מה שהיה לי להגיד בנושא זה
(20:55) אלון פיאדה:ולמרות שיש עוד דברים שיש וניתן לדון בהם
(20:55) אלון פיאדה:ואך אני השמור את ההסברים המסובכים יותר למפגשי הקורס
(20:55) אלון פיאדה:וולשאלתך…
(20:55) אלון פיאדה:ובהחלט!
(20:55) aliza668:ואחלה
(20:56) aliza668:ותודה אלון
(20:56) אלון פיאדה:וכמו שאני חוזר ואומר בפורום”אג”ח” שבאתר
(20:56) עמית1:ואלון, תודה רבה
(20:56) אלון פיאדה:והירידות האחרונות פתחו מספר לא מבוטל של הזדמנויות (גם בשוק האגח וגם בשוק המניות)
(20:56) camil mula:ותודה אלון
(20:56) אלון פיאדה:ועל חלקם כבר התייחסתי בשאלות שאלו ומעט גם העלתי
(20:56) אלון פיאדה:ומה שחשוב לזכור הוא כי מגמת הירידה עדיין לא באמת נשברה
(20:57) אלון פיאדה:וולכן כניסה מלאה אינה האסטרטגיה הנכונה (לדעתי) בשלב זה
(20:57) אלון פיאדה:וכן טיפטוף (כמו שהסברתי בפורום) וכן כניסה והרחבה באותם ניירות ספציפיים
(20:57) אלון פיאדה:ואך עם הבנה כי עדיין ייתכן שאותם ניירות ירדו עוד 10-15% לני שיעלו
(20:58) אלון פיאדה:ווזהו, זמננו תם…
(20:58) aliza668:ותודה רבה אלון
(20:58) אלון פיאדה:והאם יש שאלות ספצפיות על נושא זה?
(20:58) shaga:ותודה אלון למדתי הרבה
(20:58) shaga:ו�
(20:58) אלון פיאדה:וכמובן שניתן לשאול גם כהמשך לתמליל הצאט שיעלה בדקות הקרובות
(20:58) aliza668:ולהזכירכם אלון עולה לצ’אט כל יום ראשון בשעה שמונה
(20:58) אלון פיאדה:ואו שאלות שאינם בנושא זה אך מתחום האגחים כנושא חדש בפרוום
(20:58) aliza668:וכל המידע שהוא מוסר הוא מידע מועיל ויעיל
(20:59) אלון פיאדה:וכמו כן למי שיש שאלה כללית על תחום המניות מוזמן להעלות בפורום המתאים (ולהפנות אלי הודעה אישית – ואני השתדל לענות)…
(20:59) אלון פיאדה:ותודה רבה �
(20:59) aliza668:ו�
(20:59) אלון פיאדה:ותמיד שמח לעזור, בשביל זה אני פה…
(20:59) maof120:ותודה
(20:59) אלון פיאדה:ושיהיה לכולם המשך ערב נעים…
(20:59) aliza668:ואין עליך
(21:00) aliza668:וערב טוב
(21:00) אלון פיאדה:וושבוע מסחר מוצלח…

ניתן לשתף או לשלוח במייל כתבה זו באמצעות לחיצה על הכפתורים, או להמשיך לקריאה של הכתבה האחרונה שפורסמה באמצעות לחיצה על הקישור הבא

אנו לאחר החגים ומתקרבים במהירות לשנת 2012, אך רגע לפני, כפי שכבר נכתב בצאט ובפורום באתר שחקן מעוף בשבועיים האחרונים – אני רוצה לעשות סקירה קצרה על מספר ניירות מדוברים.
כמובטח, לאחר תקופת החגים ולמרות העליות שכבר נרשמו יש מספר ניירות שמחירי השוק שלהם עדיין אטרקטיביים, בכתבה זו נסקור כמה מהם. להמשך קריאה לחץ כאן

כתבות נוספות בנושא כתבה זו:

  1. האגח השקלי שלי
  2. אגח – תשלומים ומשמעותם
  3. חלוקת שוק האגח – שלושת החתכים
  4. שוק האגח בישראל – שוק מת או חי?
  5. השפעת אירועים בחברה על משקיעי האגח
הוספת תגובה

התגובה