Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

אגח סנטראל יורו

Sunday 1 בAug, 2010

סנטראל יורו – מצב החברה ותשלומי האג”ח

החברה במונחים פיננסיים טהורים – לא במצב טוב באופן יחסי, אך גם לא בקטסטרופה ביחס למחיר חוב נוכחי, אבל – היא לא יכולה לעמוד בתשלומי החוב הקרובים באופן מלא ממקורות פנימיים נזילים ולכן ישנם שני חלופות – מימוש נכסים (ועדיין ההון העצמי שלילי) או לחלופין תמיכת בעלים.… להמשך קריאה לחץ כאן