Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

קושיה לפסח – תגובת שוק האג”ח להעלאת הריבית

Monday 29 בMar, 2010

שאלה:

איך יגיב שוק האגח הקונצרני לאחר החג להעלאת הריבית. הקושיה מתייחסת בעיקר לאגח הקונצרני שמדורג נמוך או כלל לא מדורג. לי נראה שלגבי האגח הצמוד והשיקלי בריבית קבועה ההגיון אומר השפעה שלילית. לגבי האגח בריבית משתנה ההשפעה תהיה בכיוון זחילה למעלה.
חג שמח

תשובה:

אג”ח קונצרני בריבית נמוכה