Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

שטרי הון נדחים הראל

Tuesday 25 בMay, 2010

מהם שטרי הון? ומה ההבדל בין שטרי הון לאגח?

שטרי הון הינם סוג של אגחים (למרות שאין לקרוא להם כך) ללא בטחונות ובעדיפות נמוכה.

מוסדות פיננסים אינם יכולים להוציא אגרות חוב שכן הנכסים שהם מחזיקים אינם שייכים להם אלא למי שהפקיד בידיהם את הכסף (נכסיו משועבדים למעשה לזכות בעלי הפיקדונות) ולכן בשביל לעקוף… להמשך קריאה לחץ כאן