Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

תנאי שימוש

תנאים כלליים – הסכם הגישה לאתר:

כל המשתמש במידע מאתר זה, בין אם נמסר לו באמצעות המייל, דרך האתר או בכל אמצעי תקשורת אחר, מסכים לתנאים הבאים:

אני מאשר כי כל שינוי בתנאי האתר כפי שמופיעים פה בזמן אישורי חלים אלי, וכן שבמידה ויבוצע שינוי בתנאים כלליים אילו ולאחר שהאתר יעשה ככל הניתן, במידת ההיגיון הסביר, להעביר לי את השינויים היאלו, גם הם יכולו אלי. אני שומר על זכותי לנתק את קשרי מהאתר בכל רגע ובכל עת. במידה ואבחר לנתק את קשרי לא יהיו לי טענות ותלונות כלפי האתר במידה והמשיך לעשות שימוש בתוכן שסופק לי בעבר ו/או שאליו הקבל גישה באמצעות האתר הפתוח במועד מאוחר יותר.

כמו כן אני מבין כי מאחורי אתר זה עומדים אנשים פרטיים אשר להם ידע פיננסי אישי מוגבל, אם בכלל ושאינם בהכרח בעלי הסמכה פורמלית כולשהי בנושא. אני מבין כי למרות שבאתר מופיעים נושאים בעלי משמעות כלכלית ופיננסית כל שימוש שהעשה במידע זה או בכל מידע אחר שיסופק לי או סופק לי בעבר מצריך בדיקה ואימות. כל שימוש שאני עושה במידע שמוצג באתר אני עושה על דעתי בלבד ועל אחריותי הבלעדית.

אני מבין כי באתר זה מוצג מידע לצד דעה אישית וכי הניתוחים שבו מבוססים על דעה אישית וכי ידיעותיו של עורכו וכותביו השונים של האתר. אני מבין כי הכותבים אינם בעלי הסמכה פורמלית כלשהי בתחום הפיננסים או הכלכלי, ושאין להם הסמכה לתת ייעוץ פיננסי וכי אתר זה אינו מוצג כמקור לקבלת החלטות פיננסיות או ככזה שיש לבצע ע”פ פעולות פיננסיות כלשהן. לפיכך אני לא רואה בחומר המופיע באתר ובכל חומר נוסף שייתכן כי סופק או יסופק עבורי בעתיד דרך האתר או כל אמצעי תקשורת אחר שהאתר יעשה בו שימוש כהמלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. אני מבין כי המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

כל העושה במידע הנ”ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

הכותבים עשויים להחזיק בנייר/ות הערך המוזכרים באתר!

הכניסה לאתר, כפוף לתנאים המפורטים להלן, אשר שינויים יכול להיעשות על ידי החברה וכניסת המשתמש לאתר מהווה הסכמה לתנאים האמורים או כפי שיהיו מעת לעת.

כמו כן העושה שימוש באתר מסכים כי:

בעלות – למשתמש לא יהיו כל זכויות על בעלות על מידע כלשהו המצוי באתר. הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות האתר.

זכויות יוצרים – כל המידע המצוי באתר (להלן: “המידע”), לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, ישומי תוכנה, גרפים ותמונות הם רכושו של האתר. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתו המפורשת של האתר. האתר והתוכן והמידע המופיע בו מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והם מיועדים לשימוש פרטי בלבד ולא-מסחרי.

סימני מסחר – סימני המסחר (לרבות הלוגו של האתר) המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של האתר. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

אחריות – האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמות-שהם (AS-IS). כל שימוש באתר ובמידע המוצג באתר הינם באחריות הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תיהיה כל מענה או תלונה (ובלי לגרוע מהנאמר – כל תלונה על נזיקין שנגרמו לו) כתוצאה מהשימוש באתר ומתוכנו (כולל כל חומר שיסופק למשתמש שלא ישירות דרך האתר), גם אם שילם עבורו!

שינויים – האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידו.

קישורים – באתר מופיעים קישורים אלקטרוניים לתכנים שמחוץ לאתר עצמו. קישורים אילו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי האתר לגבי אותם מקורות אחרים.

תגובות הגולשים – האתר מאפשר לגולשים להעלות את תגובותיהם לגבי החומר המופיע באתר. אין האתר יהיה אחראי ע לתוכן תגובות הגולשים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל האתר שומר לעצמו את הזכות למחוק או לא לאשר מלחתחילה כל תגובה של גולש ע”פ שיקול דעתו הבלעדית של האתר.